Vitajte v penzióne ATLAS

+421 917 482 265

I

recepcia@penzionatlas.sk

Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ECOMMY s.r.o., Smrdáky 112, 906 03 Smrdáky, IČO: 36242985, DIČ: 2021621481, IČ DPH: SK2021621481 prehlasuje ako prevádzkovateľ penziónu ATLAS v Senici (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 917 482 265, emailom: recepcia@penzionatlas.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: penzionatlas.sk/gdpr

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ: Penzión ATLAS

ECOMMY s.r.o.
Smrdáky 112
906 03 Smrdáky
IČO: 36242985
DIČ: 2021621481
IČ DPH: SK2021621481

Adresa penziónu:

Železničná 1513
905 01 01 Senica

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí tak isto spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri navštívení webového sídla https://penzionatlas.sk, prípadne využití možnosti online rezervácie, alebo kontaktného formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý nám pomáha s prevádzkovaním/úpravou webového sídla, poskytovaním webového portálu a poskytovaním možnosti online rezervácie spolu aj s kontaktným formulárom. Nižšie uvedený subjekt sa nachádza v úlohe sprostredkovateľa, s ktorým máme podpísanú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.

Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ECOMMY s.r.o. ako prevádzkovateľ a poskytovateľ hotelových služieb, získava od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebuje na poskytnutie plnohodnotnej služby. Vaše údaje spracúva pri jednotlivých činnostiach za určitým účelom a to:

 1. Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb
 2. V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri príprave cenovej ponuky, alebo pri objednávaní našich služieb telefonicky, osobne, prostredníctvom online rezervačného systému, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy za účelom objednania alebo rezervovania dodávanej služby
 3. Počas poskytovania našich služieb a pri vystavovaní daňového dokladu – faktúry spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Údaje potrebné pre online rezerváciu

 1. Meno a priezvisko
 2. Adresa elektronickej pošty
 3. Telefónne číslo
  1. Údaje potrebné pre ubytovanie

   1. Meno a priezvisko
   2. Adresa trvalého bydliska
   3. Číslo občianskeho preukazu
   4. V prípade zahraničného zákazníka - dátum narodenia, číslo víza, vystavovateľ víza

   Fakturačné údaje

   1. Meno a priezvisko
   2. Adresa trvalého bydliska

   Kontaktné údaje

   1. Meno a priezvisko
   2. Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky alebo rezervácie
   3. Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

   Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

   Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

   Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

   Kamerové systémy na našej prevádzke

   Naše priestory prevádzky (v interiéry aj exteriéry) sú monitorované kamerovým bezpečnostným systémom s možnosťou vyhotovovania záznamom. Bezpečnostný systém na prevádzke je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť ECOMMY s.r.o. so sídlom Smrdáky 112, 906 03 Smrdáky

   Doba uchovávania kamerového záznamu je 5 dní.

   Zverejnenie údajov

   Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

   Cezhraničný prenos osobných údajov

   Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

   Práva a povinnosti dotknutej osoby

   1. Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
   2. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
   3. Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
   4. Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
    – Osobne na kontaktom mieste nášho penziónu Atlas;
    – Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 917 482 265;
    – Prostredníctvom elektronickej pošty: recepcia@penzionatlas.sk;
    – Písomne na adrese Prevádzkovateľa: ECOMMY s.r.o., Smrdáky 112, 906 03 Smrdáky

   Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

   Právo na prístup

   Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

   Právo na opravu

   K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

   Právo na výmaz

   Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   Právo na obmedzenie spracúvania

   Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   Právo na prenosnosť

   Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

   Právo namietať voči spracúvaniu

   Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

   Právo podať sťažnosť

   Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

   Právo odvolať súhlas

   Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

   Kontaktné údaje Úradu

   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

   Adresa:
   Hraničná 12
   820 07, Bratislava 27
   Slovenská republika
   IČO: 36 064 220

   Podateľňa:
   pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
   piatok: 8:00 – 14:00

   Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
   Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
   Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
   Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
   Fax: +421 2 323 132 34
   Hovorca: mobil: 0910 985 794
   e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
   E-mail :

   1. a) všeobecne: dozor@pdp.gov.sk
   2. b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
   3. c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
   4. d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
   5. e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk


   Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

   Zabezpečenie webového sídla

   Webové sídlo https://penzionatlas.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

   Zásady používania súborov cookies

   V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

   Čo sú cookies?

   Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

   Používanie cookies

   Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou ECOMMY s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

   Prečo používame cookies?

   Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás spoločnosť ECOMMY s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

   Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

   Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

   Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

   Chrome
   Safari
   Internet Explorer
   Firefox
   Android

   Prečo si ponechať nastavenie cookies?

   Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

povedali o nás

Laci Coka

Strávil som tu jednu noc a bol som milo prekvapený. Veĺmi ochotní a milý personál. Čistota a pohodlie na izbe a priestorná kúpeĺka. Rychlá WiFi. Recepčná stíhala viacero vecí naraz. Ubytovaní sú tu aj pracujúci ĺudia v blízkom okolí, z rôznych kútov Sk a ja pochádzajúci z južného SK som si výborne pokecal s Detvanmi. Proste koĺko ĺudí toĺko chutí.

Marian Baláž

Úplně všechno super. Spaní i snídaně. Byl jsem tu na vojně a udělali to tu perfektně. Moc jsme byli spokojeni.

László Bernáth

Izby su skvelé, veľké. Lacné ubytovanie to nie je ale, uplne rozumná cena na tu kvalitu.